Profil firmy

Jako renomowany i do?wiadczony dostawca wszystkiego, co mo?na zrobi? i wyczarowa? z kamienia , firma Xiamen Stone Enterprise prowadzi wielki zak?ad produkcyjny i sprzedaje swoje wyroby zarówno na rynek krajowy, jak i zagraniczny. Firma posiada mi?dzynarodowy certyfikat  zarz?dzania jako?ci? ISO9001:2000.  Import przesz?o 100 gatunków granitu  i marmuru oraz uzupe?niane na bie??co zapasy, gwarantuj? ró?norodno?? i powtarzalno?? dostaw , tak oczekiwanych na rynku.

W 2005 roku w okr?gu przemys?owym Xiamen, po?o?onym w Tongan ,zosta?a uruchomiona nowa fabryka do przerobu kamienia. Zak?ad ten jest wyposa?ony w nowy typ pi? szlifierskich  i automaty do polerowania, a maszyny do  ci?cia  s? sterowane podczerwieni?. Specjalistyczne wiertarki , maszyny do profilowania oraz inne urz?dzenia do obróbki kamienia , zapewniaj? wysok? jako?? realizowanych projektów, od tych prostych do najbardziej zaawansowanych i o wysokim stopniu trudno?ci. 

Klienci XSE mog? liczy? na profesjonalizm i zaangazowanie ca?ej kadry w  procesie realizowania  zamówień . Wprowadzanie nowoczesnych technologii oraz system kontroli jako?ci, to gwarancja utrzymywania wysokich standardów

Sprzeda? do wielu krajów Europy, obydwu Ameryk, Japonii, Korei Po?udniowej,  innych państw Azji oraz na Bliski Wschód, przy  jednoczesnym wzro?cie  obrotów na rynku krajowym, to najlepszy dowód na niekwestionowan? pozycj? Xiamen Stone Enterprise na rynku.

Firma z szacunkiem traktuje ka?dego ,kto si? do niej zwróci ,nawet z najdrobniejszym zapytaniem, czy problemem .

Jeste?my gotowi do wspó?pracy z nowymi partnerami i chcemy wykorzysta? wszystkie pojawiaj?ce si? ku temu okazje.  Zapraszamy !  

Adres firmy:Floor 8, Zhongxin Huizang office buld,No.59

Adres Fabryki: Xiamen Stone Industry District, HongTang ,TongAn ,Xiamen 

陕西快乐10开奖结果查询